ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

Учени и специалисти от университети и изследователски звена могат да представят резултатите от научните и практическите си изследвания в пленарната, секционните и постерната сесии на конференцията.
Резюмето на доклада на английски език, (формат .doc или .docx, от 200 до 350 думи, заглавие на български и английски, до 10 ключови думи, имената на авторите с научните степени и звания на кирилица и на латиница, месторабота, email адрес), заедно със Заявка за публикация (форма "А") или със съпровождаща online регистрация трябва да бъдат получени в Организационния комитет до 28.02.2021 г.
Заявката ще бъде регистрирана на Интернет страницата на конференцията в рубриката „Получени резюмета и доклади”, а резюмето (докладът) ще получи регистрационен номер. За Организационния комитет ще бъде голямо облекчение, ако в последващата кореспонденция се използва този регистрационен номер и изпращаните файлове да започват с този номер и фразата „tech-tоs21”. Например: 121.ivanov.tech-tоs21.doc.
Авторите на одобрените доклади ще бъдат информирани за решението на Програмния комитет не по-късно от 05.03.2021 г.

 


ТЕМАТИКА

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

 


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
08-11.03.2021, BOROVETS, BULGARIA
XIV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
10-13.03.2021 BOROVETS, BULGARIA
XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
10–13.03.2021 BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
07-10.06.2021, BOROVETS, BULGARIA

XXIX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
21-24.06.2021, VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
21-24.06.2021
VARNA, BULGARIA
VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
23-26.06.2021
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
23-26.06.2021, VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
25-28.08.2021, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
06-09.09.2021,
VARNA, BULGARIA
XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08–11.09.2021
VARNA, BULGARIA
XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
13-15.10.2021 PLEVEN, BULGARIA
V INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
06-09.12.2021, BOROVETS, BULGARIA
VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
08-11.12.2021, BOROVETS, BULGARIA
V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
08-11.12.2021, BOROVETS, BULGARIA